slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2018

Gjatë muajit Tetor 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 20 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit te aktivitetit, kanë qenë 11 Trajnime, 5 Konferenca, 2 Leksione dhe 2 Seminare.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Të jetosh me sëmundjen renale kronike ", organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Workshop për prezantimin e ndryshimeve të miratuara së fundmi në kuadrin ligjor të edukimit në vazhdim

"Në kuadër të ndryshimeve të fundit të miratuara në kuadrin rregullator të edukimit në vazhdim, më datë 24 Tetor 2018, QKEV zhvilloi një Workshop me Ofruesit e aktiviteteve dhe në këtë takim të parë morën pjesë përfaqësues të Shoqatave e Urdhrave të profesionistëve, si dhe të disa OJF.

Takimi konsistoi në prezantimin nga ana e specialistëve të QKEV të ndryshimeve të miratuara në aktet nënligjore që lidhen me procedurat e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim, si dhe të kritereve dhe standardeve të akreditimit të Ofruesve të aktiviteteve, duke vijuar në formën e një bashkëbisedimi interaktiv mes palëve.

Ky workshop do të pasohet nga një i dytë, në të cilin do të marrin pjesë përfaqësues të universiteteve dhe ofruesve të shërbimeve shëndetësore, spitaleve rajonale dhe qendrave shëndetësore të kujdesit parësor, duke permbyllur keshtu ciklin e takimeve me ofruesit e aktiviteteve te edukimit në vazhdim, për përditësimin e tyre me ndryshimet ligjore të ndodhura".

CSC 3827

CSC 3831

 

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Shtator 2018

Gjatë muajit Shtator 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 15 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit, kanë qenë 10 Trajnime dhe 5 Seminare.

Monitorimet e Aktiviteteve gjatë muajve Korrik - Gusht 2018

Gjatë muajve Korrik- Gusht 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 15 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit te aktivitetit, kanë qenë 10 Trajnime, 1 Konferencë, 2 Workshop, 1 Seminar dhe 1 Leksion

Njoftim për ndyshime në Kuadrin Rregullator të Edukimit në Vazhdim

QKEV njofton të gjithë Ofruesit e Edukimit në Vazhdim mbi ndryshimet e Kuadrit Rregullator të Edukimit në Vazhdim.

Vendimet që pasqyrojnë këto ndryshime janë;

1. VKM Nr. 394 datë 27.6.2018 

2. VKM nr. 418_date 4.7.2018