slogan7-al

Të reja

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë Tiranë, 24/02/2015

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë
Tiranë, 24/02/2015

Sot u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar modalitetet e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010- 2014.

Lexo më shumë...

Të nderuar Profesionistë!

QKEV është duke përpunuar të dhënat përfundimtare për çdo profesionist dhe ky proces përfundon në fund të muajit Mars, si rrjedhim dhe listat emërore me kreditet do të publikohen në të njëjtën kohë.  

Të gjithë profesionistëve të shëndetësisë!

Ju kujtojmë se në 31 dhjetor 2014 mbyllet Programi i Ricertifikimit 2010 – 2014. Numri i kerkuar i krediteve të edukimit në vazhdim është 100 (20 kredite për cdo vit kalendarik) për farmacistët dhe dentistët, kurse për mjekët 150 (30 kredite për cdo vit kalendarik).

Nëse gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, keni ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtoheni nga detyrimet për vitin në fjalë. Nëse keni filluar të ushtroni profesionin pas vitit 2010, detyrimet tuaja fillojnë që nga viti kur jeni punësuar.

Lexo më shumë...

Infermierët e kujdesit shëndetësor nuk kanë detyrime ndaj Programit të Ricertifikimit.

QKEV kujton edhe njëherë se infermierët që punojnë në sistemin shëndetësor nuk marrin pjesë në Programin e Ricertifikimit 2010 -2014 e për pasojë nuk kanë detyrim ligjor për të mbledhur kredite. Ata mund të marrin pjesë në aktivitete të edukimit në vazhdim që rrisin dhe përmirësojnë cilësinë e shërbimit të tyre vetëm nëse dëshirojnë.