slogan7-al

Të reja

Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare

Gjetjet paraprake të Programit të Ricertifikimit 2010-2014

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: “Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare” Tiranë, 27/02/2015 – Rreth 1/3 e trupës së profesionistëve të shëndetësisë në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin nëse nuk arrijnë të japin provimin e riçertifikimit, afati i të cilit është deri më 15 tetor të këtij viti.

Lexo më shumë...

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë Tiranë, 24/02/2015

Mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit të Profesionistëve të Shëndetësisë
Tiranë, 24/02/2015

Sot u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar modalitetet e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010- 2014.

Lexo më shumë...

Të nderuar Profesionistë!

QKEV është duke përpunuar të dhënat përfundimtare për çdo profesionist dhe ky proces përfundon në fund të muajit Mars, si rrjedhim dhe listat emërore me kreditet do të publikohen në të njëjtën kohë.  

Të gjithë profesionistëve të shëndetësisë!

Ju kujtojmë se në 31 dhjetor 2014 mbyllet Programi i Ricertifikimit 2010 – 2014. Numri i kerkuar i krediteve të edukimit në vazhdim është 100 (20 kredite për cdo vit kalendarik) për farmacistët dhe dentistët, kurse për mjekët 150 (30 kredite për cdo vit kalendarik).

Nëse gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, keni ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtoheni nga detyrimet për vitin në fjalë. Nëse keni filluar të ushtroni profesionin pas vitit 2010, detyrimet tuaja fillojnë që nga viti kur jeni punësuar.

Lexo më shumë...