slogan7-al

Të reja

Njoftim për Provimin e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë!

Ju njoftojmë se në datën  7 Qershor 2018 ora 11:00 është parashikuar të zhvillohen provimet e Certifikimit për Profesionistët e Shëndetësisë ( mjekë, stomatologë, farmacistë ) të cilët nuk kanë përmbushur detyrimet e ciklit të parë të programit të Certifikimit 2010 - 2014:

Provimet do të zhvillohen pranë fakulteteve përkatëse.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj;

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit; 

3. Të paraqiten së paku 30 minuta përpara fillimit të provimit.

Regjistrimet për provim bëhen pranë QKEV-së duke paraqitur dokumentet e mëposhtme:

Fotokopje të kartës së identitetit;

Fotokopje e lejes së ushtrimit të profesionit.

Për më shumë mund të shikoni:

Rregullorja e Provimit të Certifikimit

Programet Orientuese

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Mars 2018

Gjatë muajit Mars 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 19 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 15 Trajnime, 2 Leksione, 1 Konferencë dhe 1 Seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktivitetiKonferenca V-të Farmaceutike “Së bashku për Farmaceutikën”, e organizuar nga Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë në bashkëpunim me Odën e Farmacistëve të Kosovës dhe Universitetin e Mjekësisë Tiranë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standarteve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Formularët e Përditësuar të Aplikimit për Akreditim dhe Listës së Pjesëmarrësve

QKEV ka përditësuar Formularët e Aplikimit për akreditim dhe Listën e Pjesëmarrësve.

Njoftojmë të gjithë organizatorët e aktiviteteve të edukimit në vazhdim se asnjë format tjetër nuk do të pranohet nga QKEV-ja.

Formular Aplikimi për Akreditim

Format Listë Pjesëmarrësish

Raporti vjetor 2017

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim publikon Raportin Vjetor 2017 të Edukimit në Vazhdim

Raporti_Vjetor_2017.zip