slogan7-al

Të reja

Njoftim për disa ndryshime të VKM Nr. 789, datë 22.9.2015 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË PROGRAMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTË TË SHËNDETËSISË"

Njoftim për disa ndryshime të VKM Nr. 789, datë 22.9.2015 "PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, STANDARDEVE DHE PROCEDURAVE TË PROGRAMIT TË CERTIFIKIMIT PËR PROFESIONISTË TË SHËNDETËSISË"

Monitorimet për muajin Janar 2019

Gjatë muajit Janar 2019, QKEV ka monitoruar gjithsej 10 aktivitete lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit janë monitoruar 7 trajnime katër prej të cilëve janë trajnim në vendin e punës. Gjithashtu u monitoruan dhe 1 konferencë, 1 kurs dhe 1 seminar.

Monitorimet për muajin Dhjetor 2018

Gjatë muajit Dhjetor 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 18 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit te aktivitetit janë monitoruar 8 trajnime, 7 konferenca, 1 leksion, 1 seminar dhe 1 workshop.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti, trajnim në vendin e punës "International 6th Course of Basic Microsurgical Training”, organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë, Tiranë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor, metodat pedagogjike inovatore dhe interaktivitetin gjatë trajnimit për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet për muajin Nëntor 2018!

Gjatë muajit Nëntor 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 17 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim.

Sipas llojit të aktivitetit, kanë qenë 9 Trajnime, 5 Konferenca, 2 Leksione dhe 1 Seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti :"Kongresi i II-të i Fakultetit te Mjekësisë Dentare "Qasje të reja interdisiplinare në rehabilitimin oral dhe të përgjithshëm", organizuar nga Fakulteti i Mjekësisë dhe Shoqata Kombëtare Shqiptare e Profesionistëve Dentarë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në respektimin me rigorozitet të programit të aktivitetit, si dhe standardeve të tjera të cilësisë, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.