slogan7-al

Të reja

Thirrje për aplikime për Kërkim Operacional në Shëndetësi

Shëndet për të Gjithë është një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim i zbatuar nga Instituti Zviceran i Shëndetit Publik dhe Mjekësisë Tropikale në Bazel, në bashkëpunim me Qendrën HAP në Shqipëri. Qëllimi i projektit është që popullsia shqiptare të përfitojë nga shëndetësia më e mirë falë shërbimeve të përmirësuara të Kujdesit Shëndetësor Parësor

HAP-i synon të forcojë dhe përmirësojë organizimin dhe shërbimet e KSHP-së në Shqipëri edhe nëpërmjet mbështetjes për kërkimin operacional në sistemin dhe shërbimet shëndetësore, dhe forcimit të kapaciteteve të kërkuesve të rinj. Në këtë kuadër, HAP fton personat e interesuar të aplikojnë për Kërkimin Operacional në Shëndetësi.

Për më shumë vizitoni faqen www.hap.org.al

Vendimet e mbledhjes se 21 te BEV dt. 4 shtator 2020

Mbledhja e 21 e BEV-së, datë 4 shtator 2020

Vendimi nr. 1

Tek VKM 789: Pika 2 ndryshon si vijon: Kohëzgjatja e programit të certifikimit. Programi i certifikimit për profesionistët e shëndetësisë është i organizuar cikël individual që përputhet me afatin kohor të licencimit, brenda të cilit profesionistët e shëndetësisë duhet të përmbushin kriteret siç përcaktohen në pikat 3 dhe 4 të këtij kreu. Pika 3.1 ndryshon si vijon: Brenda një cikli individual, mjekët duhet të mbledhin një numër jo më të vogël se 150 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmës farmacistet 75 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 50 kredite. (miratohet parimisht) Pika 3.1.2 Kredite të përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara, shfuqizohet

Vendimi nr. 2

Tek VKM 788 behet pezullimi i zbatimit të të pikës 2.11.6

Vendimi nr. 3

Rishikimi i detyrimit minimal vjetor të krediteve (për vitin 2020) për profesionistët e shëndetësisë, në kuadër të Pandemisë së shkaktuar nga virusi SARS – Cov-2. Në situatën e krijuar prej SARS-cov-2, të diskutohet mundësia e rishikimit të detyrimit minimal vjetor të krediteve për profesionistët, eventualisht, duke u dhënë mundësinë e rikuperimit të këtij detyrimi, pas periudhës se emergjencës nga Covid-19. Propozohet si vijon, mjekët 10 kredite, stomatologë dhe farmacistë 5 kredite dhe te rishikohet numri total i krediteve për infermierët (këta nuk kanë detyrim minimal vjetor).

Vendimi nr 4

Shqyrtimi i Raportit të Monitorimeve të Ofrueseve të Akredituar: Universiteti i Mjekësisë; Swiss Foundation for Innovation; Albanian University; Fondacioni ABC.

Vendimi nr. 5

Shqyrtimi i ankesave të 5 profesionistëve të depozituar pranë QKEV-së nga të cilat vetëm 2 prej tyre janë të realizueshme: Erisa Arapi master dhe Suela Matraku hiqet 1 vit detyrim (leje lindje). Ankimuesit e tjere duhen të kryejnë provimin e certifikimit

Vendimi nr. 6

Urdhri i Psikologut ftohet të marrë pjesë si vëzhgues deri sa të bëhet ndryshimi ligjor për pjesmarrje të plotë.

Njoftim për Akreditim të Ofruesve të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë!

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave të Shqipërisë, Nr. Nr. 440, datë 17.5.2017 “Për Përcaktimin e Standardeve, të Kritereve dhe Procedurave të Akreditimit të Ofruesve të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë, Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim,  ka vendosur :

Më datë 17/1/2019, Urdhrit të Farmacistëve të Shqipërisë, t'i jepet akreditimi i përkohshëm për një periudhë 24 mujore,  për aktivitetet e edukimit në vazhdim për profesionistët farmacistë.

Raporti i Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018 !

QKEV publikon Raportin e Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018 për Profesionistët e Shëndetësisë.

Raporti i Edukimit në Vazhdim 2015 - 2018