slogan7-al

Të reja

Këshilli i Ministrave shpall konkursin për ide inovative në administratën publike!

Çdokush që mund të ketë një ide për të përmiresuar punën e administrates ndaj qytetarëve dhe bizneseve, për të rritur transparencën, apo minimizuar korrupsionin, mund të aplikojë në këtë konkurs në linkun

www.innovationaward.info

Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË

Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË

Formulari i ri i aplikimit për akreditim

QKEV njofton të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim që duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë versionin e ri të formularit të aplikimit për akreditim.

Lexo më shumë...

Kërkesat e Programit të Ricertifikimit

QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...

Lexo më shumë...