slogan7-al

Të reja

Kërkesat e Programit të Ricertifikimit

QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...

Lexo më shumë...

MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!

Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme: leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.) programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar formularin e vetëraportimit; botimet shkencore, konferenca e trajnime ...

Lexo më shumë...

Seminari mbi bashkëpunimin mes QKEV dhe UMSH për edukimin në vazhdim

Sistemi i edukimit në vazhdim kërkon një angazhim gjithnjë në rritje të të gjithë aktorëve të përfshirë në të si dhe një bashkërendim të veprimtarive të tyre. Për këtë qëllim, ditën e premte, datë 26 tetor 2012, në mjediset e Hotel Tirana Internacional, me iniciativën e dyanshme u zhvillua një seminar mbi bashkëpunimin mes Qendrës Kombëtare të ...

Lexo më shumë...

Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive të edukimit në vazhdim drejt atyre ndërvepruese”

Në kuadër të rritjes së kapaciteteve të profesionistëve të shëndetësisë në drejtim të organizimit dhe ofrimit të aktiviteteteve të edukimit në vazhdim, QKEV organizoi një trajnim për trajnerët për infermierët e disa institucioneve shëndetësore të Tiranës dhe disa qarqeve me temë  “Nga aktivitetet pasive të edukimit drejt atyre ndërvepruese”. Ky trajnim u zhvillua...

Lexo më shumë...