slogan7-al

Njoftim për ndryshime në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe Akreditimit

Ditën e hënë, datë 13 shkurt 2012 u mblodh Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit,  i cili miratoi disa ndryshime përkatësisht në Kuadrin Rregullator të Ricertifikimit dhe atë të Akreditimit.  Përsa i përket Akreditimit ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me aktivitetet e përsëritura  të cilat duke nisur nga shkurti i këtij viti kanë detyrimin të dërgojnë pranë QKEV-së  një njoftim me shkrim, të shoqëruar me programin e aktivitetit, të paktën 7 ditë kalendarike përpara zhvillimit të tij. Gjithashtu Bordi i ka dhënë të drejtën QKEV-së, të mos miratojë me kredite ato tema të programit që kanë mangësi në dokumentacion si dhe  të anulojë akreditimin e ofruar, apo të rishikojë numrin e krediteve. QKEV-ja, nisur nga ndryshimet e bordit mund të ngarkojë jo vetëm një, por edhe disa ekspertë të pavaruar njëkohësisht të cilët  mund të sugjerojnë se cilat tema duhen konsideruar ose jo në llogaritjen e krediteve. Vlen për tu theksuar se me ndryshimet e reja do të përjashtohen nga tarifat për akreditimin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të gjitha institucionet shëndetësore publike, të cilat organizojnë aktivitete të edukimit në vazhdim vetëm për profesionistët e organizatës së tyre.

Ndryshimet e kritereve të Ricertifikimit


Bordi Kombëtar i Ricertifikimit dhe Akreditimit vendosi që për çdo temë të referuar në aktivitet, referues/lektorë do të konsiderohen vetëm dy autorët e parë të cilët do të përfitojnë kredite që përllogariten 1orë-1.5 kredite si dhe profesionistët që janë organizatorë të aktivitetit dhe do të përfitojnë kredite që përllogariten në bazë të kriterit 1 orë – 2 kredite.  Veç kësaj Bordi ka miratuar ndryshime edhe përsa i përket përllogaritjes së aktiviteteve të vetëraportuara, botimeve/kërkimeve, për të cilat janë vendosur limite pavarësisht numrit të abstrakteve apo edhe numrit të pjesëmarrjes në vizita studimore brenda apo jashtë vendit. Në fund Bordi ka miratuar edhe shtimin e një pike të re në programin e ricertifikimit që ka të bëjë me programet universitare të akredituara.
Kjo kategori aktivitetesh përfshin kurset e akredituara pasuniversitare me afat të shkurtër, programet e nivelit Master dhe programet e doktoraturës , brenda ose jashtë vendit. Konvertimi i krediteve universitare në kredite të edukimit në vazhdim bëhet në bazë te kriterit 1 kredit universitar = 25 kredite të edukimit në vazhdim.

” Për të gjithë profesionistët e interesuar ndryshimet e plota të Bordit Kombëtar të Ricertifikimit dhe Akreditimit do ti gjeni më poshtë duke shkarkuar variantin PDF”:
  1. Ndryshime ne kuadrin rregullator te akredtitimit te aktiviteteve te edukimit ne vazhdim.
  2. Ndryshime ne Kuadrin rregullator te Ricertifkimit te Profesionisteve te Shendetesise.