slogan7-al

Takim “Ecuria e Programit të Ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë"

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim organizoi ditën e premten, datë 25 Mars 2011, një takim me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe drejtues të qendrave spitalore e drejtorive të shëndetit publik në vend. Takimi, i cili u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Shëndetësisë, kishte për qëllim të njihte të pranishmit me ecurinë e deritanishme të procesit të ricertifkimit për ciklin e parë 5-vjeçar, si dhe me rolet dhe përgjegjësitë që kanë drejtuesit e këtyre institucioneve dhe profesionistët e regjistruar në programin e ricertifikimit.

Në këtë takim, u prezantua gjithashtu Regjistri i ri Kombëtar i Ricertfikimit, i cili është vënë në funksionim nga QKEV në fillim të vitit 2011 dhe së shpejti do të përdoret dhe nga vetë profesionistët për tu njohur me gjendjen aktuale të krediteve të përfituara.