slogan7-al

Workshop “Vlerësimi i sistemit aktual të edukimit infermieror në Shqipëri”

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim në bashkëpunim me Organizatën Botërore të Shëndetësisë organizoi në datën 21 mars 2011 Workshopin me temë “Vlerësimi i sistemit aktual të edukimit infermieror në Shqipëri”
Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin përfaqësues të institucioneve akademike publike dhe jo publike, të Ministrisë së Shëndetësisë, Urdhrit të Infermierëve të Shqipërisë, Agjencisë Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë, dhe të disa institucioneve shëndetësore publike dhe private.

Gjatë këtij workshop-i u paraqitën të dhënat e vlerësimit të kryer nga QKEV në lidhje me kuadrin rregullator të arsimit të lartë për infermierët, institucionet publike dhe jo publike që formojnë studentë në degë të infermierisë, dhe programet mësimore që zhvillohen në to, si dhe u diskutua mbi problematikat dhe çështje të ndryshme që dolën nga ky vlerësim.
Workshop-i  u mbyll me disa rekomandimet në lidhje me përmirësimin e mëtejshëm të sistemit të edukimit infermieror  në funksion të përmirësimit të shërbimeve të ofruara nga infermierët  në shëndetësinë shqiptare.