slogan7-al

Takim pune me profesionistët e shëndetësisë ASHR-QKEV

Ditën e hënë, datë 10 shtator 2012 u zhvillua takimi i punës me drejtues të qendrave shëndetësore në varësi të Autoritetit Shëndetësor Rajonal.
Në takim ishte i pranishëm edhe Ministri i Shëndetësisë z.Vangjel Tavo, i cili ka konfirmuar mbështetjen e Ministrisë së Shëndetësisë për përmirësimin e vazhdueshëm të sistemit të Edukimit në Vazhdim. Sipas tij, edukimi mjekësor i vazhdueshëm përbën një nga tri prioritetet kryesore për strategjinë e MSH për zhvillimin e sistemit shëndetësor në vend. Dhe pikërisht për këtë arsye Tavo është shprehur se të gjithë ata mjekë, të cilët për dy vjet nuk kanë arritur ose nuk kanë marrë pjesë  në aktivitete trajnimi, seminare, kongrese, konferenca dhe që nuk kanë grumbulluar numrin e nevojshëm të krediteve, pa dyshim që nuk mund të vazhdojnë të qëndrojnë inaktivë ndaj këtij sistemi të detyrueshëm për t’u zbatuar.
Gjatë dy viteve të para të Programit të Ricertifikimit janë zhvilluar 356 programe trajnimi të akredituara nga Qendra Kombëtare në Vazhdim,  duke filluar nga kongrese kombëtare dhe rajonale deri në kurse trajnimi interaktive ndërsa numri i krediteve të ofruara gjatë këtyre aktiviteteve është 289,372 kredite. Gjatë kësaj periudhe dyvjeçare numri mesatar i krediteve për çdo profesionist është 36 kredite, ndërkohë që rreth 10% profesionistëve nuk kanë marrë ende asnjë kredit të edukimit në vazhdim.