slogan7-al

Të reja

Konferenca e Komitetit Teknik të Ekspertëve dt. 01.04.2022

Në Konferencën e Komitetit Teknik të Ekspertëve u vendos se nga 1 prill 2022 :

• Hiqet kufizimi i aktivitetit me 50 persona

• Hiqet kufizimi i kapacitetit me 30%

VKM 637 dt. 27.10.2021

VKM 637 dt. 27.10.2021

 

Raporti vjetor 2021

Raporti vjetor 2021

Njoftim per Ofruesit e Aktiviteteve

Ofruesi i aktivitetit, per aktivitetet ne distance (sinkron), ne perfundim te tyre duhet te dergoje tek specialistja e akreditimit dhe aktivitetin e zhvilluar sinkron, te ruajtur elektronikisht ne formen e nje CD, apo ne forme linku me regjistrimin e aktivitetit. Ne kete format elektronik, duhet te jene te ruajtur qarte seancat e zhvillimit te aktivitetit sinkron dhe pjesemarresit ne kete aktivitet.

Ky detyrim hyn ne fuqi menjhere dhe vlen si per aktivitetet e perseritura dhe per ato te aplikimeve fillestare.

Nese CD/link e aktivitetit sinkron nuk dergohen, procesi i monitorimit konsiderohet me perfundim negativ.