slogan7-al

Pyetje rreth Certifikimit

Çfarë është programi i certifikimit?
Të gjithë profesionistët e shëndetësisë duhet të marrin pjesë në programin e certifikimit?
Si të regjistrohem në programin e certifikimit?
Nëse gjatë një viti unë mbledh më shumë kredite se ato të kërkuara nga programi, a më humbasin kreditet shtesë?
Si mund të informohem për gjendjen e krediteve?
Cilat janë detyrimet që duhet të përmbush gjatë ciklit individual?
Si mund të marr informacion për aktivitetet që zhvillohen në lidhje me fushën e specialitetit tim?
Si do të informohem për numrin e krediteve që ka ky aktivitet?
Si ta kuptoj nëse mundem të marr pjesë apo jo në një aktivitet të akredituar dhe shpallur në faqen e QKEV-së?
Unë jam mjek i përgjithshëm. Duke qenë se aktivitetet zhvillohen kryesisht në lidhje me specialitete të ndryshme, si mund të përzgjedh aktivitetet ku të marr pjesë?
Si mund të regjistroj kreditet e marra në një konferencë, seminar ose trajnim?
Kur dhe ku duhet ta dorëzoj formularin “Kërkesë për njohje kreditesh” ?
Si mund të regjistroj kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara jashtë vendit?
Si mund të regjistroj kreditet e marra nga aktivitete të zhvilluara në distance (on-line)
Sa kredite përfiton punimi i një posteri ose abstrakti ?
A njihen kreditet e përfituara nga kurset pasuniversitare, programet master e doktoraturë?
Lektorët ose trajnerët e një aktiviteti marrin të njëjtin numër kreditesh me pjesëmarrësit?
Nëse marr pjesë në një aktivitet të akredituar dhe konstatoj që cilësia është e dobët, a ka diçka që mund të bëj si profesionist?