slogan7-al

Sa kohë, nga dorëzimi i dosjes së aplikimit, nevojitet për të marrë vendimin për akreditim ose jo të aktivitetit?

QKEV-ja kryen procesin e vlerësimit të aktivitetit dhe vendos për akreditimin ose jo të tij brenda 30 ditëve nga data e aplikimit. Për shembull, nëse aplikimi është kryer në datën 10 qershor, vendimi për akreditimin merret dhe shpallet jo më vonë se data 10 korrik.