slogan7-al

     
  Progranmi-i-Transparences  
 Rreth-Autoritetit-final  Kuadri-ligjor-rregullator-Tekstet-e-plota  E-drejta-per-tu-informuar-dhe-per-tu-ankuar
 Mekanizmat-kontrollues-dhe-monitorues-qe-veprojne-mbi  Informacion-mbi-buxhetin-dhe-te-dhenat-financiare-te-KDIMDP  Informacion-per-procedurat-e-prokurimit-procedurat-konkurruese-te-koncesionit-partneritetit-publik-privat
 Sherbimet-qe-ofrohen-nga-QKEV  Procedurat-mekanizmat-per-te-dhene-mendime-lidhur-me-procesin-e-hartimit-te-akteve-ligjore-nenligjore-politikave-publike-apo-ne-lidhje-me-ushtrimin-e-funksioneve-te-QKEV  Sistemi-i-mbajtjes-se-dokumentacionit-llojet-dhe-format-e-dokumenteve
 Regjistri-i-kerkesave-dhe-pergjigjeve  Ndihma-shoqeroresubvencione-te-dhena-nga-QKEV-final  Informacionedokumente-qe-kerkohen-me-shpesh-dhe-ato-qe-gjykohen-te-dobishme-per-publikim-nga-QKEV