slogan7-al

Të reja

Të gjitha shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË

Kujtojmë të gjithë profesionistët e shëndetësisë se shërbimet për njohjen dhe regjistrimin e krediteve në QKEV janë PA PAGESË

Formulari i ri i aplikimit për akreditim

QKEV njofton të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim që duhet të plotësojnë dhe dorëzojnë versionin e ri të formularit të aplikimit për akreditim.

Lexo më shumë...

Kërkesat e Programit të Ricertifikimit

QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimin janë si më poshtë: Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite ...

Lexo më shumë...

MJEKË, FARMACISTË DHE DENTISTË!

Ju rikujtojmë që të gjithë ju që nuk keni bërë ende njohjen dhe/ose regjistrimin e krediteve të edukimit në vazhdim nga  aktivitetet e mëposhtme: leximi i literaturës shkencore (libra, artikuj, etj.) programe të të mësuarit në distancë (DVD, medscape, etj.) duke plotësuar formularin e vetëraportimit; botimet shkencore, konferenca e trajnime ...

Lexo më shumë...

Seminari mbi bashkëpunimin mes QKEV dhe UMSH për edukimin në vazhdim

Sistemi i edukimit në vazhdim kërkon një angazhim gjithnjë në rritje të të gjithë aktorëve të përfshirë në të si dhe një bashkërendim të veprimtarive të tyre. Për këtë qëllim, ditën e premte, datë 26 tetor 2012, në mjediset e Hotel Tirana Internacional, me iniciativën e dyanshme u zhvillua një seminar mbi bashkëpunimin mes Qendrës Kombëtare të ...

Lexo më shumë...