slogan7-al

Të reja

NJOFTIM PËR REGJISTRIMIN NË PROVIMIN E CERTIFIKIMIT

Të gjithë ata profesionistë të cilëve Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm u ka refuzuar Certifikimin (pas ankimit) për : “Mospërmbushje të kritereve të certifikimit”, duhet të regjistrohen për provimin e certifikimit pranë QKEV-së.

VENDIM I BORDIT TË EDUKIMIT TË VAZHDUESHËM PËR ANKESAT E PROFESIONISTËVE TË SHËNDETËSISË NË LIDHJE ME CERTIFIKIMIN

Vendimi Bordit mbi ankesat e Profesionisteve te Shendetesise

Ankesat

Vendim pas shqyrtimit nga QKEV

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët që në zbatim të nenit 33 “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’ të ligjit nr. 76/2015 datë 16.7.2015 "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise", duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit, duhet të regjistrohen pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim, deri në datë 30 tetor 2015.

Kërkesës me shkrim për regjistrim duhet t’i bashkëngjiten dokumentet e mëposhtëm:

Lexo më shumë...

NJOFTIM PËR PROGRAMIN E CERTIFIKIMIT TË PROFESIONISTËVE TË SHËNDETËSISË

Programi i ri i certifikimit për profesionistët e shëndetësisë ka një kohëzgjatje 4-vjecare. Mjekët duhet të mbledhin 120 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmësfarmacistët 60 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 40 kredite.

Numri vjetor minimal i detyrueshëm i krediteve për mjekët është 10 kredite në vit; për farmacistët, ndihmësfarmacistët dhe stomatologët 5 kredite në vit.

Lexo më shumë...

Përmirësohet kuadri ligjor i sistemit të Edukimit në Vazhdim për profesionistët e shëndetësisë.

Në dt. 22. 09. 2015 u miratuan nga Këshilli i Ministrave dy vendime të rëndësishme për funksionimin e sistemit të edukimit në vazhdim në Shqipëri:

1.Vendim i Këshillit të Ministrave dt. 22.09.2015 nr.788 për Përcaktimin  e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktivitetetve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë.

Lexo më shumë...