slogan7-al

Të reja

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Mjekëve

Ditën e hënë, më datë 21 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Mjekësisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Mjekët sipas Specialiteteve përkatese.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...

Njoftim për Ofruesit e Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

 

Ju bëjmë me dije se cdo Organizatë Jo-Qeveritare që dëshiron të ofrojë Aktivitete të Edukimit në Vazhdim dhe t`i akreditojë ato pranë QKEV, duhet të dëshmojë me dokumenta zyrtare, që për vitin aktual, ështe një entitet i regjistruar në Gjykatë, që ka në misionin e saj edhe edukimin e vazhdueshëm të profesionistëve të shendetësisë dhe që paguan në vijimësi tatimet përkatëse pranë organeve tatimore.

OJQ-të që nuk kanë në zotërim dokumentacion e sipërpërmendur, nuk do të pranohen nga QKEV si Ofrues të Aktiviteteve të akredituara të Edukimit në Vazhdim.

Lexo më shumë...

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Farmacistëve

Ditën e martë, më datë 15 dhjetor 2015 në ora 12.00 tek Fakulteti i Farmacisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Farmacistët.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...

Njoftim për Provimin e Certifikimit të Stomatologëve

 Ditën e enjte, më datë 3 dhjetor 2015, ora 9.00 në Fakultetin e Stomatologjisë zhvillohet Provimi i Certifikimit për Stomatologët.

Pjesëmarrësit në provim duhet :

1. Të jenë të pajisur me dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë), si dhe me një fotokopje të saj:

2. Të kenë faturën e pagesës për provimin e certifikimit;

Lexo më shumë...

VENDIMI I BEV MBI TARIFAT E AKREDITIMIT TË AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM PËR PROFESIONISTËT E SHËNDETËSISË

Në mbështetje të ligjit nr. 76/2015 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin Nr. 10107, datë 30/03/2009 “ Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë ” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 788 datë 22/09/2015 për “Përcaktimin e Kritereve, Standardeve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim për Profesionistët e Shëndetësisë”, Bordi i Edukimit të Vazhdueshëm,

VENDOSI:

Lexo më shumë...