slogan7-al

Të reja

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

Raporti i Edukimit në Vazhdim për vitin 2015

Raport vjetor 2015

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Vlerësimi i mjekëve, farmacistëve dhe stomatologëve pas Provimit të Certifikimit

Mjek.pdf

Stomatolog.pdf

Farmacist.pdf

Njoftim për Ekspertët e Pavarur

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim fton të përfshihen si Ekspertë të Pavarur në vlerësimin e jashtëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë:

• pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm të Universitetit të Mjekësisë, si dhe të institucioneve jopublike të arsimit të lartë të akredituara dhe licencuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit institucionalisht dhe për programin përkatës të studimit ku ata ushtrojnë aktivitetin, sipas fushës përkatëse të ekspertizës;

Lexo më shumë...

Njoftim për Regjistrimin e Profesionistëve të Shëndetësisë që do t'i nënshtrohen provimit të Certifikimit !

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim njofton të gjithë mjekët, farmacistët dhe stomatologët  që në zbatim të Nenit 33 l, “Për Edukimin e Vazhdueshëm Profesional’’, të Ligjit nr. 76/2015, datë 16.7.2015, "Për kujdesin shëndetësor në Republikën e Shqipërise" duhet t'i nënshtrohen provimit të certifikimit. Data e provimit do të publikohet së shpejti në faqen tonë të internetit.

Regjistrimi kryhet pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim .

Lexo më shumë...

Njoftim për Regjistrimin në Programin e Certifikimit!

Mjekë, Farmacistë, Stomatologë, Ndihmësfarmacistë, Infermierë, Mami!

Ju lutemi brenda datës 31 janar 2016 verifikoni regjistrimin tuaj në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit sipas listave të mëposhtme. Profesionistët të cilët nuk figurojnë të regjistruar ose kanë pasaktësi në të dhënat e tyre të kontaktojnë me QKEV. Te gjithë ata profesionistë të cilët do të regjistrohen duhet të jenë te pajisur me Licencë nga urdhri profesional përkatës. Gjithashtu, të gjithë profesionistët të cilët nuk kanë licencë të vlefshme dhe figurojnë ende të regjistruar në Regjistrin Kombëtar të Certifikimit duhet të paraqiten pranë QKEV për të bërë çregjistrimin.

Lexo më shumë...