slogan7-al

Të reja

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Prill 2017

Gjatë muajit prill 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 21 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 9 trajnime, 5 konferenca, 5 leksione dhe 2 seminare.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Konferenca Kombetare e Shkencave mjekesore IV", organizuar nga Universiteti i Mjekësisë Tiranë dhe Organizata Brainstorm.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Mars 2017

Gjatë muajit mars 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 14 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 10 trajnime, 2 konferenca, 1 leksion dhe 1 seminar.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Konferencë Ndërkombëtare në Mjekësinë Laboratorike: E sotmja dhe e ardhmja në Mjekësinë Laboratorike”", organizuar nga Kolegji Universitar Logos, Tiranë.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar-Shkurt 2017

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar-Shkurt 2017.

Gjatë priudhës janar - shkurt 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 15 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 8 trajnime, 4 konferenca dhe 3 leksione.

Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "International Scientific Conference Cervical Cancer: Prevention, Diagnosis and Treatment".

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, zbatimin me përpikmëri të programit dhe pjesëmarrje të plotë të profesionistëve. Ky aktivitet përfitoi rritje të numrit të krediteve me 20% nga numri i miratuar paraprakisht.

Përmbledhja e aktiviteteve të edukimit në vazhdim të monitoruara për vitin 2016

Gjatë vitit 2016 QKEV ka monitoruar mbi 100 aktivitete të akredituara të edukimit në vazhdim për mjekët dhe profesionistët e tjerë të shëndetësisë. Tipet e aktiviteteve të monitoruara kanë qenë konferenca, trajnime, workshop, seminare, leksione, grupe rishikimi, aktivitete të edukimit në distancë.

Për përmbushje maksimale të standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, 5 nga aktivitetet e monitoruara kanë përfituar rritje me 20% të numrit të krediteve të miratuara paraprakisht. Ofruesit e këtyre aktiviteteve kanë qenë:

- QSUT, Balcan Laboratory Federation; Shoqata Pediatrike Shqiptare;

- Shoqata Shqiptare e Infektologjisë,

- Shoqata e Diabetit në Shqipëri, Shërbimi Okulistikës, Shërbimi Endokrinologjisë;

- Shoqata e Biokimisë Klinike & Mjekesisë Laboratorike Shqiptare, Universiteti i Mjekësisë Tiranë;

- Shoqata Dentare Shqiptare.

Në disa prej aktiviteteve të monitoruara janë vërejtur shkelje në zbatimin e standardeve të edukimit në vazhdim.Për këtë arsye, 8 prej aktiviteteve të monitoruara iu është reduktuar numri i krediteve, ndërsa 4 aktiviteteve iu është anulluar ose refuzuar akreditimi.

QKEV përgëzon dhe falenderon të gjithë ofruesit e aktiviteteve të edukimit në vazhdim dhe ekspertët e angazhuar në procesin e akreditimit për bashkëpunimin e tyre.

NJOFTIM PËR OFRUESIT E AKTIVITETEVE TË EDUKIMIT NË VAZHDIM

 

Të nderuar ofrues,

Duke filluar nga janari i vitit 2017, QKEV paraqet në Kalendarin e aktiviteteve të edukimit në vazhdim në faqen e saj në Internet vetëm aktivitetet të cilat janë akredituar pranë QKEV-së dhe jo ato në proces akreditimi.

Të gjithë ofruesit, që kanë interes paraqitjen e aktiviteteve të planifikuara prej tyre në Kalendarin e publikuar nga QKEV, janë të lutur të aplikojnë dhe të plotësojnë dokumentacionin përkatës brenda afateve kohore në mënyrë që procesi i akreditimit të përmbyllet përpara zhvillimit të aktivitetit.

Faleminderit për bashkëpunimin.