slogan7-al

Mjekë, farmacistë dhe stomatologë!

Ju kujtojmë se numri minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim që duhet të keni mbledhur brenda vitit 2010 është 5.  

Siç jeni në dijeni, këto kredite mund të fitohen përmes pjesëmarrjes në konferenca, seminare, trajnime të zhvilluara brenda dhe jashtë vendit; aktivitete të të mësuarit në distancë; dhe aktivitete individuale si: shkrim artikujsh, librash, punë kërkimore, lexim literature shkencore, pjesëmarrje në aktivitete shkencore, etj.

Numri total i krediteve të detyrueshme për ciklin e parë të programit të ricertifikimit është 150, nga të cilat jo më shumë se 50% mund të perfitohen duke ndjekur aktivitete të të mësuarit në distancë, dhe jo më shumë se 20% nga aktivitete të vetëraportuara.

Informacionin mbi aktivitete të akredituara që parashikohet të ndodhin mund ta gjeni në faqen kryesore, seksioni "Aktivitete të Akredituara".

Ju kujtojmë se deri më 31 Dhjetor 2010, duhet të dorëzoni pranë QKEV-së dokumentacionin e kërkuar për njohjen e krediteve të aktivititeve individuale, si dhe formularin e vetëraportimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim.