slogan7-al

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve

30 Prill 2015 - Afati përfundimtar për vlerësimin e përmbushjes së detyrimeve Tiranë, 14/04/2015

Sot (14/04/2015) u zhvillua mbledhja e Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë, nën drejtimin e Ministrit të Shëndetësisë Ilir Beqaj, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të urdhrave të profesionistëve të shëndetit, Universitetit të Mjekësisë, Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSh), Qendrës Kombëtare të Cilësisë, Sigurisë, Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore (QKSAISh), për të diskutuar:

(i) ankesat e profesionistëve të shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(ii) rregulloren e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit pesë-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014;

(iii) programet orientuese për provimin e mësipërm të ricertifikimit.

Në mbledhjen e Bordit u vendos:

  • Miratimi i rregullores së sipërpërmendur;
  • Pranimi nga QKEV-ja i të gjithë dokumentave që provojnë kryerjen e aktiviteteve të edukimit në vazhdim nga profesionistët e shëndetësisë për periudhën 1 Janar 2010 - 31 Dhjetor 2014, do të vijojë deri më dt. 30 Prill 2015;
  • Përjashtohen nga detyrimet e programit të ricertifikimit të gjithë anëtarët e komisioneve të vlerësimit të titujve akademike dhe ekspertët e oponencës;
  • QKEV-ja do të hartojë listën përfundimtare të profesionistëve të shëndetësisë lidhur me përmbushjen e detyrimeve të programit të certifikimit më dt. 10 Maj 2015.