slogan7-al

Të gjithë profesionistëve të shëndetësisë!

Ju kujtojmë se në 31 dhjetor 2014 mbyllet Programi i Ricertifikimit 2010 – 2014. Numri i kerkuar i krediteve të edukimit në vazhdim është 100 (20 kredite për cdo vit kalendarik) për farmacistët dhe dentistët, kurse për mjekët 150 (30 kredite për cdo vit kalendarik).

Nëse gjatë një viti kalendarik në periudhën 2010 – 2014, keni ndërprerë marrëdhëniet e punës për 4 muaj e më gjatë, përjashtoheni nga detyrimet për vitin në fjalë. Nëse keni filluar të ushtroni profesionin pas vitit 2010, detyrimet tuaja fillojnë që nga viti kur jeni punësuar.

Nëse në periudhën 2010 – 2014 keni kryer ose jeni duke ndjekur programe universitare të akredituara (specializim, doktoraturë, master, kurs tjetër pasuniversitar), brenda ose jashtë vendit, jeni të përjashtuar nga detyrimet e Programit të Ricertifikimit.

Gjithashtu, të gjithë profesionistët që nuk kanë ofruar drejtpërdrejt shërbime shëndetësore, por kanë ushtruar funksione administrative janë të përjashtuar nga detyrimi për kohën gjatë së cilës kanë patur pozicione administrative.

Lutemi verifikoni pranë QKEV-së nëse keni përmbushur detyrimet dhe paraqitni brenda 31 dhjetorit 2014 certifikatat përkatese. QKEV kujton edhe njëherë se infermierët nuk marrin pjesë në Programin e Ricertifikimit 2010 -2014, pra nuk kanë detyrim ligjor për të mbledhur kredite të edukimit në vazhdim.