slogan7-al

Kërkesat e Programit të Ricertifikimit

QKEV njofton se kërkesat e programit të ricertifikimit janë si më poshtë:

Për farmacistët dhe dentistët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore  2010 – 2014 është 100 kredite.

Për mjekët numri total i krediteve të kërkuara për ciklin e parë, periudha kohore 2010 - 2014 është 150 kredite.