slogan7-al

Çfarë bëjmë ne?

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim është një institucion publik, buxhetor që funksionon si një agjenci teknike e Ministrisë së Shëndetësisë. Ajo vlerëson, akrediton e monitoron aktivitetet e edukimit në vazhdim, si dhe koordinon programin e certifikimit për profesionistët e shëndetësisë përmes funksionimit të bashkërenduar të sektorëve të saj.

Fushat kryesore të veprimtarisë së QKEV janë:

  • Realizimi i procesit të akreditimit të programeve dhe aktiviteteve të edukimit në vazhdim, pa përfshirë programet në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe strukturave të saj
  • Administrimi i regjistrit kombëtar të certifikimit përfshirë hedhjen e të dhënave të profesionistëve që marrin pjesë në Programin e certifikimit, të krediteve dhe nxjerrjen e raporteve individuale dhe institucionale bazuar në këto të dhëna.
  • Zhvillimi dhe promovimi i standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim
  • Bashkëpunimi i ngushtë me ofruesit e aktiviteteve dhe profesionistët e shëndetësisë dhe me të gjithë aktorët e interesuar për një mbarëvajtje të sistemit të edukimit në vazhdim.