slogan7-al

Cilat janë detyrimet që duhet të përmbush gjatë ciklit të dytë?

Nëse jeni mjek, detyrimi juaj është plotësimi i të paktën 120 krediteve përmes ndjekjes së aktiviteteve të ndryshme të edukimit në vazhdim, si konferenca, seminare, trajnime, por dhe shkrimit të artikujve shkencore ose leximit të literaturës. Për çdo vit të ciklit duhet te grumbulloni minimalisht 10 kredite ndërsa numri i rekomanduar për vit është 30 kredite.

Nëse jeni farmacist, stomatolog,  apo ndihmësfarmacist detyrimi juaj është plotësimi i të paktën 60 krediteve për periudhën 2015-2018. Për çdo vit të ciklit duhet të grumbulloni minimalisht 5 kredite ndërsa numri i rekomanduar për vit është 30 kredite.

Kreditet e përfituara nga aktivitete të edukimit në vazhdim të lidhura drejtpërdrejt me specialitetin e profesionistit duhet të përbëjnë të paktën 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara nga profesionisti. Kredite të përfituara nga aktivitete të edukimit në distancë duhet të përbëjnë jo më shumë se 50% të numrit të përgjithshëm të krediteve të raportuara.