slogan7-al

Çfarë është programi i certifikimit?

Programi i Certifikimit është sistemi i bazuar në cikle periodike 4-vjeçare, brenda të cilave profesionistët e shëndetësisë duhet të mbledhin një numër të caktuar kreditesh.
Cikli i parë i programit të certifikimit filloi në 1 janar 2010 dhe mbaroi në 31 dhjetor 2014. Cikli i dytë ka filluar në 1 janar 2015 dhe mbaron në 31 dhjetor 2018. Brenda një cikli 4-vjeçar, mjekët duhet të mbledhin një numër jo më të vogël se 120 kredite të edukimit në vazhdim, stomatologët dhe farmacistët e ndihmësfarmacistët 60 kredite, ndërsa infermierët e mamitë 40 kredite. Numri vjetor minimal i detyrueshëm i krediteve të edukimit në vazhdim për mjekët është 10 kredite, për farmacistët, ndihmësfarmacistët dhe stomatologët 5 kredite. Në fund të ciklit 4-vjeçar të certifikimit, përveç numrit të krediteve të kërkuara, profesionistët duhet të marrin 10 kredite përmes një testi vetëvlerësimi. Ky test kryhet on-line dhe lidhet me specialitetin e profesionistit. Ministria e Shëndetësisë harton rregulloren për zhvillimin e testit dhe është përgjegjëse për administrimin e tij.