slogan7-al

A është e mundur të njoftohem në kohë për një aktivitet që dua të ndjek dhe nëse ky aktivitet është i akredituar apo jo?

Nëse ofruesit e aktiviteteve respektojnë afatet kohore të aplikimit për akreditim, QKEV mund të akreditojë dhe të informojë mbi këtë aktivitet të paktën 2 javë para zhvillimit të aktivitetit. Duke qenë se jo gjithmonë aplikimi bëhet në kohën e duhur, QKEV publikon në faqen e saj si aktivitetet e akredituar ashtu edhe ato që janë në proces akreditimi në mënyrë që ju të informoheni mjaftueshëm në kohë për aktivitetet që do të zhvillohen. Për aktivitetet e akredituara shënohet numri i krediteve, për ato që nuk janë akredituar ende shënohet përbri titullit të aktivitetit "Në Proces".