slogan7-al

A mund të aplikoj përsëri për të njëjtin aktivitet, të cilit i është refuzuar njëherë akreditimi?

Po. Nëse merrni në konsideratë mangësitë e vërejtura nga QKEV dhe i reflektoni ato në dosjen e dytë të aplikimit, atëherë aktiviteti mund të akreditohet.