slogan7-al

Për trajnimet që përsëriten, a duhet të aplikoj për akreditim sa herë që përsëritet aktivitetit?

Jo. Nëse një aktivitet përsëritet disa herë, pa ndryshuar programin, kurrikulat ose trajnerët, atëherë aplikimi për akreditim duhet të kryhet vetëm një herë. Kreditet e njohura për këtë aktivitet janë të vlefshme për sa kohë që aktiviteti përsëritet nga i njëjti ofrues.
Mos harroni se në këto raste, ofruesi i aktivitetit duhet të dorëzojë të paktën 7 ditë përpara zhvillimit të aktivitetit të rradhës një njoftim me shkrim, ku deklarohet vendi dhe data, programin e aktivitetit pranë QKEV-së si dhe listën e pjesëmarrësve në secilin aktivitet pas pëerfundimit të aktivitetit.