slogan7-al

Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore

Titulli i aktivitetit: Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore
Data e zhvillimit: 14/03/2010
Vendi i organizimit: Tiranë                   
Organizatori/ofruesi: Autoriteti  Shëndetësor Rajonal
Kategoria e  pjesëmarresve Dentistë
Qëllimi i aktivitetit: Të pasurojë njohuritë teorike dhe praktike të pjesëmarrësve në fushën e përdorimit të Lazerit në stomatologji.
Të informojë pjesëmarrësit mbi rrezikun e mbetjeve spitalore dhe menaxhimin e tyre.
Kreditet: 2