slogan7-al

Një qasje për dhunën me bazë gjinore

Titulli i aktivitetit: Një qasje për dhunën me bazë gjinore
Data e zhvillimit: Prill-Maj 2010
Vendi i organizimit: Shkodër, Vlorë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Qendra për Popullsinë dhe Zhvillimin
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë,  infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Të përmirësohen kapacitetet e punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur nevojave të grave, vajzave dhe fëmijëve dhe çdo individi që është viktimë e dhunës. Të kontribuohet në njohjen e legjislacionit dhe zbatimin e tij. Të rritet njohja për rrugët dhe mënyrat efikase të trajtimit mjekësor të pasojave të dhunës.
Kreditet: 10