slogan7-al

Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar

Titulli i aktivitetit: Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar
Data e zhvillimit: Përsëritur
Vendi i organizimit: Instituti i Shëndetit Publik                            
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik, Drejtoria e Promocionit Shëndetësor
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë Familjeje, Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e përdoruesve të metodave të reja contraceptive përmes aftësimit të personelit shëndetësor me teknikat e përshtatshme të bashkëbisedimit individual me komunitetin.
Kreditet: 17