slogan7-al

Informacion mbi Akreditimin e Aktiviteteve

Akreditimi i aktiviteteve rregullohet me VKM nr.788 datë 22.09.2015 “Për përcaktimin e Kritereve, Standarteve dhe Procedurave të Procesit të Akreditimit të Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim"  dhe  Dokumentin Rregullator  Standartet e Aktiviteteve të Edukimit në Vazhdim

Për të aplikuar për akreditimin e aktiviteteve plotësoni Formularin e Aplikimit për Akreditimin e Aktiviteteve dhe dërgojeni me anë të postës elektronike në adresën e e-mail-it Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. ose me postë, në adresën: Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, Rr. Aleksandër Moisiu, Nr.84, Tiranë. Vini re: Aplikimi dorëzohet minimumi 30 ditë para datës së planifikuar për zhvillimin e aktivitetit. Për më shumë informacion mund të konsultoni: “Udhëzues për procedurat dhe kriteret e akreditimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” dhe “Udhëzues për vlerësimin e brendshëm të aktiviteteve të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë”

Standardet e cilësisë për abstraktet

 QKEV-ja ka të drejtë të monitorojë aktivitetin e edukimit në vazhdim, të akredituar ose në proces, për të siguruar zbatimin e standardeve dhe kritereve të parashikuara. QKEV-ja monitoron, në mënyrë të rastësishme dhe pa njoftim paraprak, vetëm një pjesë të aktiviteteve që akreditohen prej saj. QKEV ka të drejtë që pas monitorimit të aktiviteteve të akredituara ose në proces:

  •  të rritë deri në 20% të numrit të krediteve të miratuara paraprakisht për aktivitetin e monitoruar kur ai vlerësohet si shumë cilësor;
  •  të japë vërejtje/rishikojë numrin e krediteve/pezullojë/anullojë akreditimin për mospërmbushje të standardeve të parashikuara në detyrimet ligjore.